K'think

Sekhar’s లీడర్ ..

Posted on: February 22, 2010

Finally,

This years much awaited film: Sekhar Kammula’s ‘Leader’ opened in theatres worldwide to positive reviews all over. Yesterday I have seen this in cinemax with my frnds. Though sekhar is not at his best in this film, I can feel many scenes in the movie heart touching and realistic to present political scenario. I am happy with sekhar’s honest attempt to bring a small change in people.

Some of the pleasing dialogues from leader::

  • ప్రజలు చఛి పోతునారు ఒక చిన్న హోప్ ఇవ్వండి..
  • ఆడపిల్లకి  న్యాయం  చెయ్యలేని  CM ఉంటే   ఎంత ఊడితే ఎంత ?
  • ఇవాళ  నిజాయితీగా  పని  చేయ్యడమంటేనే  త్యాగం  చేసినట్టు అనుకుంటున్నారు..
  • Rana with Gollapudi: “మీకు  70-80  ఏళ్ళు  ఉండొచ్చు.  మీరు  గాంధీని  తాకి ఉండొచ్చు, నెహ్రు ని కళ్ళతో  చూసి  ఉండొచ్చు. మీ  అనుభవం, చదువు  అంతా  అవినీతి కి  ధారపోసారు, పోస్తూనే  ఉన్నారు.  మీరు  ఉంటే  ఎంత ?  పోతే  ఎంత ??”
  • అరె  ఏ  మీకు (మన  రాజకీయ నాయకులకు)  రెండు  కార్లు  చాలవా  ఇరవై  కావాలా , ఇరవై ఎకరాలు చాలవా రెండొందలు కావాలా ! ఇంత  సంపాదించీ  ఒక్కరోజైనా  బైటకి  చెప్పుకోగలరా  ఏనాడైనా  దర్జాగా  బ్రతక  గలరా, దొంగల్లా  బ్రతకాలి !!
  • and more here..

As Sekhar chants:: “More than records we wish to break barriers. More than the ‘formula’, we need a solution. More than a movie, we are a movement, Bless the Beginning-Be the Change.”

I remember, sekhar campaigning for Loksatta Dr.Jaya Prakash Narayan and I doubt if he is inspired by the motives of Dr.JP.  Hope in near future, we can see Dr.JP as the best ‘educated’ leader..

లీడర్ ` the campaign continues..

P.S: As everyone know, sekhar always trims his film to a large extent on-screen nd this time its off to songs ..

Mickey J Meyer patriotic strings through out the film are really convincing. Here are some deleted/edited songs for you..  Aunana Kaadana Song (Just 5 sec when I saw) , Maa Telugu Talliki Song (edited) , Awesome scene

Some more for you:: (Hats off to veturi, fr his patriotic lyrics)

*** We are the YOUTH of the Nation..High in the sky..We are the new generation..We are the YOUTH of the Nation..High in the sky..We are the new generation..Leader Leader Leader Leader…Leader Leader Leader Leader…

మా  తెలుగు  తల్లికి ..మల్లెపూదండ ..మా  కన్న తల్లికి ..మంగళారతులు …మా  తెలుగు  తల్లికి  మల్లెపూదండ ..కడుపులో  బంగారు ..కనుచూపులో  కరుణ ..కడుపులో  బంగారు ..కనుచూపులో  కరుణ ..చిరునవ్వులో  సిరులు ..తొలగించు  నా  తల్లి …మా  తెలుగు  తల్లికి ..మల్లెపూదండ ..

We are the YOUTH of the Nation..High in the sky..We are the new generation..We are the new generation..

గల  గల  గోదారి  తరలిపోతుంటే ..గల  గల  గోదారి  తరలిపోతుంటే ..బిరా  బిరా  జేజమ్మ  పరుగులిడుతుంటే ..బంగారు  పంటలే  పండుతాయి …బంగారు  పంటలే  పండుతాయి …మురిపాల  ముత్యాలు  దొరలుతాయి ..మా  తెలుగు  తల్లికి ..మల్లెపూదండ ..మా  కన్న తల్లికి ..మంగళారతులు …మా  తెలుగు  తల్లికి  మల్లెపూదండ ..కడుపులో  బంగారు ..కనుచూపులో  కరుణ ..కడుపులో  బంగారు ..కనుచూపులో  కరుణ ..చిరునవ్వులో  సిరులు ..తొలగించు  నా  తల్లి …మా  తెలుగు  తల్లికి ..మల్లెపూదండ ..

*** ఏ  సెకుని  ఆడని  జూదం ..బ్రతుకే  ఓ  చెదరంగం ..ఇది  ఆరని  రావణ  కాష్టం ..చితి  లోనే  సీమంతం ..ఇది  మంచికి  వంచన  శిల్పం ..ఇక  ఆగని  సమరం  లో ..ఈ  నేరం  ఇక  దూరం .ఇది  మాతరం ..
వందేమాతరం .. వందేమాతరం .. వందేమాతరం ..

ఏ  సెకుని  ఆడని  జూదం ..బ్రతుకే  ఓ  చెదరంగం ..ఇది  ఆరని  రావణ  కాష్టం ..చితి  లోనే  సీమంతం ..ఇది  మంచికి  వంచన  శిల్పం ..ఇక  ఆగని  సమరం  లో ..ఈ  నేరం  ఇక  దూరం .ఇది  మాతరం ..
వందేమాతరం .. వందేమాతరం .. వందేమాతరం ..

మిగిలినా  దిక్కుగా ..నిలిచినా  నా  తల్లికై..పగిలినా  నింగి  లో ..నిలవని  ద్రువతారకై  ..రాజ్యాలేలే

ఈ  డబ్బు  హోదా ..ఆరే  జ్వాలలు  నేనై ..జీవన  యగ్నం  సాగించగా ..వచ్చే  ఆపద ..విచే  పూపోధ  నడిపిస్తా కదా  ..
వందేమాతరం .. వందేమాతరం .. వందేమాతరం ..

*** శ్రీలు పొంగిన  జీవ  గడ్డై..పాలు  పారిన  భాగ్య  సీమై ..శ్రీలు  పొంగిన  జీవ  గడ్డై ..పాలు  పారిన  భాగ్య  సీమై ..
రాలినది  ఈ  భరత  కండము ..భక్తి  పాడర  తమ్ముడా ..రాలినది  ఈ  భరత  కండము ..భక్తి  పాడర  తమ్ముడా ..
శ్రీలు  పొంగిన  జీవ  గడ్డై ..పాలు  పారిన  భాగ్య  సీమై ..

దేశగర్వము  కీర్తి  చెందగా ..దేశచరితము  తేజరిల్లగ  దేశమరచిన  ధీర  పురుషుల ..తెలిసి  పాడర  తమ్ముడా ..దేశమరచిన  ధీర  పురుషుల ..
తెలిసి  పాడర  తమ్ముడా ..

Sekhar visited annual day of an engineering college on 23rd March : Real leader on dias !

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

archives..

Join 5 other subscribers

Blog Stats

  • 5,185 unique hits

feed burner

%d bloggers like this: